စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ဖမ)မကွေး
(ဖမက)မိကျောင်းရဲ(မကွေး)
(ဖမမ)မြင်ကွန်း(မကွေး)
(ဖမသ)သစ်ရာကောက်(မကွေး)
(ဖခ)​ချောက်
(ဖခက)ကျောက်ရဲ​(ချောက်)
(ဖခဂ)​ဂွေးချို(ချောက်)
(ဖခဎ)စလေ(ချောက်)
(ဖခတ)ကြောင်လျှာတော(ချောက်)
၁၀(ဖခန)​ကြီးနီ(ချောက်)
၁၁(ဖခပ)​ဂွေးပင်(ချောက်)
၁၂(ဖဆ)မြို့သစ်
၁၃(ဖဆမ)မြို့လုလင်(မြို့သစ်)
၁၄(ဖဆအ)ဝါးကြီးအိုင်(မြို့သစ်)
၁၅(ဖတ)​တောင်တွင်းကြီး
၁၆(ဖတက)ကုက္ကိုကုန်း(​တောင်တွင်းကြီး)
၁၇(ဖတခ)ကုက္ကိုခွ(​တောင်တွင်းကြီး)
၁၈(ဖတဍ)ဆတ်သွား(တောင်တွင်းကြီး)
၁၉(ဖန)နတ်မောက်
၂၀(ဖရ)​ရေနံချောင်း
၂၁(ဖဘ)မင်းဘူး
၂၂(ဖဘဗ)စကု(မင်းဘူး)
၂၃(ဖဘမ)မုန်တောင် (မင်းဘူး)
၂၄(ဖဘရ)ရွာသာယာ(မင်းဘူး)
၂၅(ဖင)ပွင့်ဖြူ
၂၆(ဖငက)ကံသာကြီး(ပွင့်ဖြူ)
၂၇(ဖငဇ)မဲဇလီ(ပွင့်ဖြူ)
၂၈(ဖငဋ)ကုန်းဇောင်း(ပွင့်ဖြူ)
၂၉(ဖငပ)ရှောက်တော(ပွင့်ဖြူ)
၃၀(ဖငရ)​ကျောင်းတော်ရာ(ပွင့်ဖြူ)
၃၁(ဖငလ)လယ်ကိုင်း(ပွင့်ဖြူ)
၃၂(ဖစ)စလင်း
၃၃(ဖစဇ)ဇီးဖြူပင်(စလင်း)
၃၄(ဖစဈ)ဆင်ဖြူကျွန်း(စလင်း)
၃၅(ဖစည)တညောင်(စလင်း)
၃၆(ဖစတ)တပ်တွင်း(စလင်း)
၃၇(ဖစပ)ပြည်စိုးကုန်း(စလင်း)
၃၈(ဖစလ)လင်းဇင်း(စလင်း)
၃၉(ဖဏ)စေတုတ္တရာ
၄၀(ဖဏတ)​တန့်လည်ကျင်း(စေတုတ္တရာ)
၄၁(ဖဏဘ)ဘူး(စေတုတ္တရာ)
၄၂(ဖဥ)ငဖဲ
၄၃(ဖဥပ)ပဒါန်း(ငဖဲ)
၄၄(ဖသ)သရက်
၄၅(ဖဃ)ဆင်ပေါင်ဝဲ
၄၆(ဖဃက)​ချောင်းကောက်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၄၇(ဖဃလ)လက်ပန်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၄၈(ဖဒ)မင်းတုန်း
၄၉(ဖလ)မင်းလှ
၅၀(ဖလက)လင်းကယ်(မင်းလှ)
၅၁(ဖလန)​ရေနံမ(မင်းလှ)
၅၂(ဖလမ)မလွန်(မင်းလှ)
၅၃(ဖလလ)လက်ပံတံခါး(မင်းလှ)
၅၄(ဖဝ)ကံမ
၅၅(ဖဝက)ကြို့ပင်(ကံမ)
၅၆(ဖဝရ)​ရေနံ့သာ(ကံမ)
၅၇(ဖအ)​အောင်လံ
၅၈(ဖအည)​ညောင်ပင်ဆိပ်(အောင်လံ)
၅၉(ဖအထ)ရွာထောင်(အောင်လံ)
၆၀(ဖအမ)မြို့လှ(အောင်လံ)
၆၁(ဖအရ)​ရွှေပန်းတော(အောင်လံ)
၆၂(ဖအလ)ပြလို့(အောင်လံ)
၆၃(ဖအသ)သမ္ဘူလ(အောင်လံ)
၆၄(ဖအအ)ကျီရပ်ကုန်း(အောင်လံ)
၆၅(ဖပ)ပခုက္ကူ
၆၆(ဖပဌ)ဝါဇီ(ပခုက္ကူ)
၆၇(ဖပဓ)မြစ်ခြေ(ပခုက္ကူ)
၆၈(ဖပဠ)ကမ္မ(ပခုက္ကူ)
၆၉(ဖက)​ရေစကြို
၇၀(ဖကက)ပခန်းကြီး(ရေစကြို)
၇၁(ဖဇ)မြိုင်
၇၂(ဖည)​ပေါက်
၇၃(ဖညရ)​ရေပြာ(ပေါက်)
၇၄(ဖဖ)ဆိပ်ဖြူ
၇၅(ဖဖက)ကဇွန်းမ(ဆိပ်ဖြူ)
၇၆(ဖဖလ)လက်ဆည်(ဆိပ်ဖြူ)
၇၇(ဖဂ)ဂန့်ဂေါ
၇၈(ဖဂ)ကျော(ဂန့်ဂေါ)
၇၉(ဖဂ)ဟံသာဝတီ(ဂန့်ဂေါ)
၈၀(ဖယ)​ဆော