စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ရက)​တောင်ကြီး
(ရကက)​ကျောက်တလုံး(တောင်ကြီး)
(ရကခ)အထက(၇)တောင်ကြီး
(ရကတ)တောင်နီ(တောင်ကြီး)
(ရကဘ)​ရွှေညောင်(တောင်ကြီး)
(ရကယ)​အေးသာယာ(တောင်ကြီး)
(ရကအ)အောင်သပြေ(တောင်ကြီး)
(ရည)​ညောင်ရွှေ
(ရညက)သပြေကုန်း(ညောင်ရွှေ)
၁၀(ရညခ)​ခေါင်တိုင်(ညောင်ရွှေ)
၁၁(ရညစ)စံကား(ညောင်ရွှေ)
၁၂(ရညတ)ဘုရားတောင်ရေဆိပ်(စံကား)(ညောင်ရွှေ)
၁၃(ရညပ)အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)
၁၄(ရညမ)မင်းချောင်း(ဟဲယာရွာမ)(ညောင်ရွှေ)
၁၅(ရညသ)မိုင်းသောက်(ညောင်ရွှေ)
၁၆(ရညဟ)ဟဲယာရွာမ(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)
၁၇(ရညအ)အင်းယား(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)
၁၈(ရဋ)ဆီဆိုင်
၁၉(ရဋဆ)ဆိုက်ခေါင်(ဆီဆိုင်)
၂၀(ရဋထ)ထမ့်ယမ်း(ဘန်းယဉ်)(ဆီဆိုင်)
၂၁(ရဋဘ)ဘန်းယဉ်(ဆီဆိုင်)
၂၂(ရထ)ဗထူး(ရပ်စောက်)
၂၃(ရထစ)ရပ်စောက်
၂၄(ရထတ)အင်တော(ရပ်စောက်)
၂၅(ရထဖ)ပင်ဖြစ်(ရပ်စောက်)
၂၆(ရထဘ)​ကောင်းဘို့(ရပ်စောက်)
၂၇(ရထရ)ရတနာပုံ(ပင်ဖြစ်)(ရပ်စောက်)
၂၈(ရထသ)ဆတ်သေ(ရပ်စောက်)
၂၉(ရထအ)​ကျောက်ဂူ(ရပ်စောက်)
၃၀(ရယ)ပင်းတယ
၃၁(ရယက)ကျုံး(ပင်းတယ)
၃၂(ရယတ)တောင်ပေါ်ကြီး(ပင်းတယ)
၃၃(ရယအ)မိုင်းအင်(ပင်းတယ)
၃၄(ရသ)ကလော
၃၅(ရသပ)အောင်ပန်း(ကလော)
၃၆(ရသဘ)ဘော်ဆိုင်း(ကလော)
၃၇(ရသဟ)​ဟဲဟိုး(ကလော)
၃၈(ရဟ)ရွာငံ
၃၉(ရဟက)မြို့ကြီး(ရွာငံ)
၄၀(ရဟဇ)မြိုင်(ရွာငံ)
၄၁(ရဟဒ)မြင်းကျဒိုး(ရွာငံ)
၄၂(ရဟဥ)​ရေဦး(ရွာငံ)
၄၃(ရဠ)ပင်လောင်း
၄၄(ရဠက)တီကျစ်(ပင်လောင်း)
၄၅(ရဠခ)ပင်ခွန်(ပင်လောင်း)
၄၆(ရဠတ)တင်းထက်(ပင်လောင်း)
၄၇(ရဠထ)ထီရယ်(ပင်လောင်း)
၄၈(ရဠန)​နောင်တရား(ပင်လောင်း)
၄၉(ရဠပ)​ဆောင်းပြောင်း(ပင်လောင်း)
၅၀(ရဠမ)တလိုင်းမရွာသစ်(ပင်လောင်း)
၅၁(ရဠလ)လွယ်ဘောင်း(ပင်လောင်း)
၅၂(ရဘက)ဟိုပုံး
၅၃(ရဘခ)​ကျောက္ကချား(ဟိုပုံး)
၅၄(ရဘတ)​ကျောက်တန်း(ဟိုပုံး)
၅၅(ရဘန)နမ့်ခုတ်(ဟိုပုံး)
၅၆(ရလ)လွိုင်လင်
၅၇(ရလပ)အထက(၁)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၅၈(ရလဖ)အထက(၂)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၅၉(ရလမ)မိုင်းပွန်(လွိုင်လင်)
၆၀(ရစျ)နမ့်စန်(တ)
၆၁(ရစျလ)ခိုလမ်(နမ့်စန်-တ)
၆၂(ရစျဟ)ကွန်ဟိန်း
၆၃(ရဌ)မိုင်းကိုင်
၆၄(ရဌအ)​ကျေးသီးမံစံ
၆၅(ရဌဧ)မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)
၆၆(ရဍ)လဲချား
၆၇(ရဍရ)မိုင်းရှူး
၆၈(ရဍဝ)ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)
၆၉(ရဃ)လင်းခေး
၇၀(ရဃပ)မိုင်းပန်
၇၁(ရဏ)မိုးနဲ
၇၂(ရဏဟ)တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)
၇၃(ရဏဥ)မောက်မယ်
၇၄(ရရ)လားရှိုး
၇၅(ရဓ)သိန်းနီ
၇၆(ရဖ)ကွမ်းလုံ
၇၇(ရအ)တန့်ယန်း
၇၈(ရအယ)မိုင်းရယ်
၇၉(ရဖပ)ဟိုပန်
၈၀(ရဖလ)လောက်ကိုင်
၈၁(ရစဆ)အထက(၂)မူဆယ်
၈၂(ရဂ)ကွတ်ခိုင်
၈၃(ရစ)နမ့်ခမ်း
၈၄(ရမ)​ကျောက်မဲ
၈၅(ရင)နောင်ချို
၈၆(ရငက)ကံကြီး(နောင်ချို)
၈၇(ရငဘ)ဘန့်ဘွေး(နောင်ချို)
၈၈(ရငသ)သုံးဆယ်(နောင်ချို)
၈၉(ရန)နမ္မတူ
၉၀(ရနတ)ဘော်တွင်း(နမ္မတူ)
၉၁(ရပ)သီပေါ
၉၁(ရပန)နမ့်လန်(သီပေါ)
၉၃(ရခ)မိုးမိတ်
၉၄(ရခမ)မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)
၉၅(ရခအ)မဘိမ်း
၉၆(ရခဥ)ငါးအိုး(မဘိမ်း)
၉၇(ရတ)ကျိုင်းတုံ
၉၈(ရဝ)မိုင်းပျဉ်း
၉၉(ရဝမ)မက်မန်း(မိုင်းပျဉ်း)
၁၀၀(ရဥခ)မိုင်းခတ်
၁၀၁(ရဥမ)မိုင်းယန်း
၁၀၂(ရဇ)မိုင်းဆတ်
၁၀၃(ရဗ)မိုင်းတုံ
၁၀၄(ရဒ)တာချီလိတ်
၁၀၅(ရဒလ)တာလေ(တာချီလိတ်)
၁၀၆(ရဒဟ)ဟောင်လိတ်(တာချီလိတ်)
၁၀၇(ရဧ)မိုင်းယောင်း
၁၀၈(ရဧဖ)မိုင်းဖြတ်