စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ခဟ)ဟားခါး
(ခထ)ထန်တလန်
(ခဖ)ဖလမ်း
(ခဒ)ရိခေါဒါရ် (ဖလမ်း)
(ခဇ)တွန်းဇန်
(ခခ)ကျီခါး (တွန်းဇန်)
(ခတ)တီးတိန်
(ခလ)ထုတ်လိုင် (တီးတိန်)
(ခမ)မင်းတပ်
၁၀(ခက)ကန်ပက်လက်
၁၁(ခကဒ)ကျင်ဒွေး (ကန်ပက်လက်)
၁၂(ခပ)မတူပီ
၁၃(ခဗ)လိုင်လင်းပီ (မတူပီ)
၁၄(ခရ)ရေဇွာ (မတူပီ)
၁၅(ခဝ)ပလက်ဝ
၁၆(ခဝမ)ဆမီး (ပလက်ဝ)
Copyright © Ministry of Education 2017