စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(လဘ)ဘားအံ
(လဘလ)လှာကာ (ဘားအံ)
(လဘက)ကော့ကျိုက် (ဘားအံ)
(လထ)ထုံးအိုင် (ဘားအံ)
(လန)အိန္ဒု (ဘားအံ)
(လပ)ဇာသပြင် (ဘားအံ)
(လဘခ)ခရားအတွင်း (ဘားအံ)
(လလ)လှိုင်းဘွဲ့
(လဂ)ရွှေဂွန်း (လှိုင်းဘွဲ့)
၁၀(လလမ)မြိုင်ကြီးငူ (လှိုင်းဘွဲ့)
၁၁(လတ)သံတောင်
၁၂(လရ)ဘုရင့်နောင်တပ် (သံတောင်)
၁၃(လတသ)သံတောင်ကြီး (သံတောင်)
၁၄(လသ)လိပ်သို (သံတောင်)
၁၅(လဖ)ဖာပွန်
၁၆(လဃ)ကမမောင်း (ဖာပွန်)
၁၇(လက)ကော့ကရိတ်
၁၈(လခ)ကျုံဒိုး (ကော့ကရိတ်)
၁၉(လကန)နဘူး (ကော့ကရိတ်)
၂၀(လခဘ)ကော့ဘိန်း (ကော့ကရိတ်)
၂၁(လအ)ကြာအင်းဆိပ်ကြီး
၂၂(လအဆ)ဘုရားသုံးဆူ (ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၃(လတခ)တံခွန်တိုင် (ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၄(လအက)ကျိုက်ဒုံ (ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၅(လမ)မြဝတီ
၂၆(လမသ)သင်္ကန်းညီနောင် (မြဝတီ)
Copyright © Ministry of Education 2017