စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ဖမ)မကွေး
(ဖမပ)ကန်ပြား (မကွေး)
(ဖမက)မိကျောင်းရဲ (မကွေး)
(ဖမမ)မြင်ကွန်း (မကွေး)
(ဖသက)သစ်ရာကောက် (မကွေး)
(ဖခ)ချောက်
(ဖဎ)စလေ (ချောက်)
(ဖဂခ)ဂွေးချို (ချောက်)
(ဖဂပ)ဂွေးပင် (ချောက်)
၁၀(ဖခတ)ကြောင်လျှာတော (ချောက်)
၁၁(ဖဆ)မြို့သစ်
၁၂(ဖကအ)ဝါးကြီးအိုင် (မြို့သစ်)
၁၃(ဖတ)တောင်တွင်းကြီး
၁၄(ဖဍ)ဆတ်သွား (တောင်တွင်းကြီး)
၁၅(ဖန)နတ်မောက်
၁၆(ဖနစ)စိုင်းကောင်း (နတ်မောက်)
၁၇(ဖရတ)ရွှေပန်းတော (နတ်မောက်)
၁၈(ဖရမ)ရွာမွန် (နတ်မောက်)
၁၉(ဖရ)ရေနံချောင်း
၂၀(ဖရလ)အလယ်ကုန်း (ရေနံချောင်း)
၂၁(ဖဘ)မင်းဘူး
၂၂(ဖဘရ)ရွာသာယာ (မင်းဘူး)
၂၃(ဖဗ)စကု (မင်းဘူး)
၂၄(ဖင)ပွင့်ဖြူ
၂၅(ဖငရ)ကျောင်းတော်ရာ (ပွင့်ဖြူ)
၂၆(ဖငက)ကံသာကြီး (ပွင့်ဖြူ)
၂၇(ဖဋ)ကုန်းဇောင်း (ပွင့်ဖြူ)
၂၈(ဖပရ)ရှောက်တော (ပွင့်ဖြူ)
၂၉(ဖစ)စလင်း
၃၀(ဖဈ)ဆင်ဖြူကျွန်း (စလင်း)
၃၁(ဖစဇ)ဇီးဖြူပင် (စလင်း)
၃၂(ဖစပ)ပြည်စိုးကုန်း (စလင်း)
၃၃(ဖတည)တညောင် (စလင်း)
၃၄(ဖဏ)စေတုတ္တရာ
၃၅(ဖဏတ)တန့်လည်ကျင်း (စေတုတ္တရာ)
၃၆(ဖဥ)ငဖဲ
၃၇(ဖဥပ)ပဒါန်း (ငဖဲ)
၃၈(ဖသ)သရက်
၃၉(ဖဃ)ဆင်ပေါင်ဝဲ
၄၀(ဖခက)ချောင်းကောက် (ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၄၁(ဖဒ)မင်းတုန်း
၄၂(ဖလ)မင်းလှ
၄၃(ဖလက)လင်းကယ် (မင်းလှ)
၄၄(ဖမလ)မလွန် (မင်းလှ)
၄၅(ဖဝ)ကံမ
၄၆(ဖဝရ)ရေနံသာ (ကံမ)
၄၇(ဖအ)အောင်လံ
၄၈(ဖအမ)မြို့လှ (အောင်လံ)
၄၉(ဖအရ)ရွှေပန်းတော (အောင်လံ)
၅၀(ဖအသ)သမ္ဘူလ (အောင်လံ)
၅၁(ဖပလ)ပြလို့ (အောင်လံ)
၅၂(ဖပ)ပခုက္ကူ
၅၃(ဖဌ)ဝါဇီ (ပခုက္ကူ)
၅၄(ဖဓ)မြစ်ခြေ (ပခုက္ကူ)
၅၅(ဖပန)နန်းတော်ရပ် (ပခုက္ကူ)
၅၆(ဖပပ)ကျပ်ပြည့် (ပခုက္ကူ)
၅၇(ဖဠ)ကမ္မ (ပခုက္ကူ)
၅၈(ဖကခ)ကျွန်းချောင်း (ပခုက္ကူ)
၅၉(ဖက)ရေစကြို
၆၀(ဖကမ)မြေတော် (ရေစကြို)
၆၁(ဖဖလ)ဖူလုံ (ရေစကြို)
၆၂(ဖပက)ပခန်းကြီး (ရေစကြို)
၆၃(ဖကရ)ဆားတောင် (ရေစကြို)
၆၄(ဖကင)ပခန်းငယ် (ရေစကြို)
၆၅(ဖကဆ)ဆင်ချောင်း (ရေစကြို)
၆၆(ဖလဗ)ဗလဗ (ရေစကြို)
၆၇(ဖအဆ)မအူအောက်ဆိပ် (ရေစကြို)
၆၈(ဖဇ)မြိုင်
၆၉(ဖဇဟ)ဗဟင်း (မြိုင်)
၇၀(ဖဇတ)တွင်းမ (မြိုင်)
၇၁(ဖကတ)ကိုင်းတောမ (မြိုင်)
၇၂(ဖလယ)လက်ယက်မ (မြိုင်)
၇၃(ဖဇလ)လင်းကတော (မြိုင်)
၇၄(ဖည)ပေါက်
၇၅(ဖညစ)စသိန်း (ပေါက်)
၇၆(ဖညဇ)ဇီးပြား (ပေါက်)
၇၇(ဖညက)ကိုင်းလယ် (ပေါက်)
၇၈(ဖရပ)ရေပြာ (ပေါက်)
၇၉(ဖညပ)ကမ်းပျို (ပေါက်)
၈၀(ဖညန)နံ့သာ (ပေါက်)
၈၁(ဖဖ)ဆိပ်ဖြူ
၈၂(ဖဖထ)ထိန်ကန် (ဆိပ်ဖြူ)
၈၃(ဖဖဆ)အောက်ဆိပ် (ဆိပ်ဖြူ)
၈၄(ဖဖက)ကဇွန်းမ (ဆိပ်ဖြူ)
၈၅(ဖလဆ)လက်ဆည် (ဆိပ်ဖြူ)
၈၆(ဖဖန)အနောက်ကမ်းဖြူ (ဆိပ်ဖြူ)
၈၇(ဖဂ)ဂန့်ဂေါ
၈၈(ဖဧ)ကန် (ဂန့်ဂေါ)
၈၉(ဖကက)ကျော (ဂန့်ဂေါ)
၉၀(ဖတရ)တောင်ခင်းရန်း (ဂန့်ဂေါ)
၉၁(ဖရရ)ရှုံးရှီ (ဂန့်ဂေါ)
၉၂(ဖမရ)မင်းရွာ (ဂန့်ဂေါ)
၉၃(ဖထ)ထီးလင်း
၉၄(ဖထက)ကျင်းရွာ (ထီးလင်း)
၉၅(ဖထရ)ရေမျက်နီ (ထီးလင်း)
၉၆(ဖယ)ဆော
၉၇(ဖဟ)ကျောက်ထု (ဆော)
၉၈(ဖယက)ကံကြီး (ဆော)
၉၉(ဖယပ)တပြင်း (ဆော)
၁၀၀(ဖလရ)လောင်းရှည် (ဆော)
Copyright © Ministry of Education 2017