စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(နဥတ)တောင်ညို (ဥတ္တရသီရိ)
(နဥန)အထက(၁၂) နေပြည်တော် (ဥတ္တရသီရိ)
(နဥမ)မင်းကုန်း (ဥတ္တရသီရိ)
(နဇယ)ဇေယျာသီရိ
(နဇန)အထက(၁၆) နေပြည်တော် (ဇေယျာသီရိ)
(နရဆ)ရေဆင်း (ဇေယျာသီရိ)
(နပဗ)ပုဗ္ဗသီရိ
(နကတ)ကျည်တောင်ကန် (ပုဗ္ဗသီရိ)
(နကန)အထက(၁၃) နေပြည်တော် (ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၀(နတက)တပ်ကုန်း
၁၁(နတည)ညောင်လွန့် ( တပ်ကုန်း )
၁၂(နတပ)က.ပ.စ(၁) (တပ်ကုန်း)
၁၃(နတမ)M.R.T.V ( တပ်ကုန်း )
၁၄(နတရ)ရွှေမြို့ ( တပ်ကုန်း )
၁၅(နဒက)အထက (၁၈) နေပြည်တော် ( ဒက္ခိဏသီရိ )
၁၆(နဒန)အထက (၁၉) နေပြည်တော် ( ဒက္ခိဏသီရိ )
၁၇(နဇမ)ဇမ္ဗူသီရိ
၁၈(နဇပ)အထက(၁၄) နေပြည်တော် (ဇမ္ဗူသီရိ)
၁၉(နဇတ)အထက(၂၂) နေပြည်တော်
၂၀(နပန)ပျဉ်းမနား
၂၁(နပမ)အထက(၃) ပျဉ်းမနား
၂၂(နပလ)အထက၊ သစ်လေးလုံး
၂၃(နပသ)အထက၊ ညောင်ပင်သာ
၂၄(နလဝ)လယ်ဝေး
၂၅(နလက)အထက၊ သဲကောကြီး (လယ်ဝေး)
၂၆(နလခ)အထက၊ ကံသာ (လယ်ဝေး)
၂၇(နလန)အထက(၄)နေပြည်တော် (လယ်ဝေး)
၂၈(နလပ)သပြေပင် (လယ်ဝေး)
၂၉(နလသ)အထက၊သစ်ပုတ်ပင် (လယ်ဝေး)
၃၀(နအလ)အေလာ (လယ်ဝေး)
၃၁(နသဝ)သာဝတ္ထိ (လယ်ဝေး)
Copyright © Ministry of Education 2017