စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(စစ)စစ်ကိုင်း
(စစက)ထ(၃)စစ်ကိုင်း
(စစရ)ထ(ခွဲ)ရန်နိုင် (စစ်ကိုင်း)
(စစည)ညောင်ပင်ဝန်း (စစ်ကိုင်း)
(စစတ)ဆားတောင် (စစ်ကိုင်း)
(စစမ)မင်းကွန်း (စစ်ကိုင်း)
(စရက)ရွာသစ်ကြီး (စစ်ကိုင်း)
(စအတ)အုန်းတော (စစ်ကိုင်း)
(စဆ)မြင်းမူ
၁၀(စဆလ)အလ္လကပ္ပ (မြင်းမူ)
၁၁(စမ)မြောင်
၁၂(စနဘ)နဘက် (မြောင်)
၁၃(စပမ)ပရိမ္မ (မြောင်)
၁၄(စမက)ကျောက်ရစ် (မြောင်)
၁၅(စက)ကလေး
၁၆(စကခ)နတ်ချောင်း (ကလေး)
၁၇(စကလ)လက်ပံချောင်း (ကလေး)
၁၈(စအက)အင်ဒိုင်းကြီး (ကလေး)
၁၉(စည)မင်းကင်း
၂၀(စကပ)ကြာပင် (မင်းကင်း)
၂၁(စညလ)ပွင့်လျက် (မင်းကင်း)
၂၂(စညသ)ပသေး (မင်းကင်း)
၂၃(စပဆ)ပန်းဆက် (မင်းကင်း)
၂၄(စဝ)ကလေးဝ/မစိန် (ကလေးဝ)
၂၅(စဓ)တမူး
၂၆(စခပ)ခမ်းပတ် (တမူး)
၂၇(စဓသ)မြို့သစ် (တမူး)
၂၈(စဘ)ရွှေဘို
၂၉(စဆအ)ဆင်အင်း (ရွှေဘို)
၃၀(စဘက)ကျောက်မြောင်း (ရွှေဘို)
၃၁(စဘဆ)ဆိပ်ခွန် (ရွှေဘို)
၃၂(စဘည)ညောင်ပင်သာ (ရွှေဘို)
၃၃(စဃ)ကန့်ဘလူ
၃၄(စဧ)ဇီးကုန်း (ကန့်ဘလူ)
၃၅(စခသ)ချပ်သင်း (ကန့်ဘလူ)
၃၆(စဃက)ကိုးထောင်ဘို့ (ကန့်ဘလူ)
၃၇(စဃထ)ထန်းကုန်း (ကန့်ဘလူ)
၃၈(စဃဘ)ကာဘိုး (ကန့်ဘလူ)
၃၉(စဃမ)မလယ် (ကန့်ဘလူ)
၄၀(စဈ)ကျွန်းလှ
၄၁(စဈသ)သစ်ရာမြိုင် (ကျွန်းလှ)
၄၂(စဇ)ရေဦး
၄၃(စဇမ)မုံတိုင်ပင် (ရေဦး)
၄၄(စထဗ)ထန်းတောဗောဓိ (ရေဦး)
၄၅(စဋ)ဒီပဲယင်း
၄၆(စစပ)စိုင်ပြင် (ဒီပဲယင်း)
၄၇(စဋမ)မူးကမ်းကြီး (ဒီပဲယင်း)
၄၈(စဌ)တန့်ဆည်
၄၉(စကထ)ကံထူးမ (တန့်ဆည်)
၅၀(စနက)နဘက်ကြီး (တန့်ဆည်)
၅၁(စဍ)ဝက်လက်
၅၂(စဍက)ပေါက်ကန် (ဝက်လက်)
၅၃(စဍပ)ရွှေပန်းကုံး (ဝက်လက်)
၅၄(စဍရ)ရွာသာကြီး (ဝက်လက်)
၅၅(စရမ)ရှိမ္မကား (ဝက်လက်)
၅၆(စလတ)လှတော (ဝက်လက်)
၅၇(စဥ)ခင်ဦး
၅၈(စမဒ)မြင်းဒေါင်း (ခင်ဦး)
၅၉(စရ)မုံရွာ
၆၀(စမရ)မုံရွေးကြေးမုံ (မုံရွာ)
၆၁(စရည)ညောင်ဖြူပင် (မုံရွာ)
၆၂(စရရ)ကျောက္ကာ (မုံရွာ)
၆၃(စအလ)အလုံ (မုံရွာ)
၆၄(စတ)အရာတော်
၆၅(စနအ)နောင်ကြီးအိုင် (အရာတော်)
၆၆(စပ)ဘုတလင်
၆၇(စပည)ညောင်ကန် (ဘုတလင်)
၆၈(စပထ)မောင်းထောင် (ဘုတလင်)
၆၉(စပသ)သခွတ္တနယ် (ဘုတလင်)
၇၀(စဗ)ချောင်းဦး
၇၁(စအမ)အမြင့် (ချောင်းဦး)
၇၂(စယ)ယင်းမာပင်
၇၃(စကမ)စုန်းချောင်း၊ ကျောက်မှော် (ယင်းမာပင်)
၇၄(စယထ)ထန်းတောကြီး (ယင်းမာပင်)
၇၅(စရပ)ရင်ပေါင်တိုင် (ယင်းမာပင်)
၇၆(စဂ)ကနီ
၇၇(စကရ)ကင်း (ကနီ)
၇၈(စခန)ချိုင် (ကနီ)
၇၉(စဂန)နတ်ကြီး (ကနီ)
၈၀(စဂမ)မိုးကောင်း (ကနီ)
၈၁(စမန)ဝင်မနား (ကနီ)
၈၂(စဎ)ပုလဲ
၈၃(စဎက)ကန့်ဒေါင့် (ပုလဲ)
၈၄(စပလ)မင်းတိုင်ပင် (ပုလဲ)
၈၅(စဏ)ဆားလင်းကြီး
၈၆(စကတ)ကျားတက် (ဆားလင်းကြီး)
၈၇(စကန)ကြေးနီ (ဆားလင်းကြီး)
၈၈(စဏပ)ညောင်ပင်ကြီး (ဆားလင်းကြီး)
၈၉(စသ)ကသာ
၉၀(စမတ)မိုးတား (ကသာ)
၉၁(စသက)ကျောက်ထုံးကြီး (ကသာ)
၉၂(စအရ)အင်းရွာ (ကသာ)
၉၃(စထ)ထီးချိုင့်
၉၄(စထန)ကမ်းနီ (ထီးချိုင့်)
၉၅(စထမ)မြတောင် (ထီးချိုင့်)
၉၆(စထအ)အလယ်တော (ထီးချိုင့်)
၉၇(စဒ)ဝန်းသို
၉၈(စဂတ)ဂျိုးတောင် (ဝန်းသို)
၉၉(စန)ကောလင်း
၁၀ဝ(စနခ)ခံသာ (ကောလင်း)
၁၀၁(စနဥ)ဥက္ကံ (ကောလင်း)
၁၀၂(စဠ)ပင်လည်ဘူး
၁၀၃(စဠစ)ခေါက်စင်း (ပင်လည်ဘူး)
၁၀၄(စဠမ)မြေလင်း (ပင်လည်ဘူး)
၁၀၅(စအ)အင်းတော်
၁၀၆(စအဇ)မဲဇာ (အင်းတော်)
၁၀၇(စမလ)မော်လူး (အင်းတော်)
၁၀၈(စဗမ)ဗန်းမောက်
၁၀၉(စခ)ခန္တီး
၁၁၀(စဟ)ဟုမ္မလင်း
၁၁၁(စနပ)နောင်ပိုအောင် (ဟုမ္မလင်း)
၁၁၂(စဟက)ကက်သာ (ဟုမ္မလင်း)
၁၁၃(စဟန)နမ့်တော (ဟုမ္မလင်း)
၁၁၄(စဟမ)မောင်းခမ်း (ဟုမ္မလင်း)
၁၁၅(စဟသ)သောင်သွပ် (ဟုမ္မလင်း)
၁၁၆(စဟရ)ရွှေပြည်အေး (ဟုမ္မလင်း)
၁၁၇(စလရ)လေရှီး
၁၁၈(စလမ)ဆွမ္မရာ (လေရှီး)
၁၁၉(စလဟ)လဟယ်
၁၂၀(စငလ)မော်လိုက်
၁၂၁(စငတ)ကင်းတပ် (မော်လိုက်)
၁၂၂(စဖ)ဖောင်းပြင်
၁၂၃(စဖရ)သရောင်း (ဖောင်းပြင်)
၁၂၄(စဖအ)ရေအောက်တောင်း (ဖောင်းပြင်)
၁၂၅(စမယ)မင်းယား (ဖောင်းပြင်)
၁၂၆(စနယ)နန်းယွန်း
၁၂၇(စနဆ)ပန်ဆောင် (နန်းယွန်း)
Copyright © Ministry of Education 2017