စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(တထ)ထားဝယ်
(တထမ)မေတ္တာ (ထားဝယ်)
(တရ)ရေဖြူ
(တရထ)ညင်းထွေး (ရေဖြူ)
(တအ)ကလိန်အောင် (ရေဖြူ)
(တဥ)ကံပေါက် (ရေဖြူ)
(တလ)လောင်းလုံး
(တကက)ကမြောကင်း (လောင်းလုံး)
(တလမ)မောင်းမကန် (လောင်းလုံး)
၁၀(တသ)သရက်ချောင်း
၁၁(တသည)ညောင်ဇင် (သရက်ချောင်း)
၁၂(တဟ)ကမြိုင် (သရက်ချောင်း)
၁၃(တမ)မြိတ်
၁၄(တဖ)ကျွဲကူး (မြိတ်)
၁၅(တန)တနင်္သာရီ
၁၆(တနမ)မော်တုန်း (တနင်္သာရီ)
၁၇(တည)ညောင်ပင်ကွင်း (တနင်္သာရီ)
၁၈(တတ)တကူ (တနင်္သာရီ)
၁၉(တစ)ကျွန်းစု
၂၀(တစလ)ကတ္တလူ (ကျွန်းစု)
၂၁(တဆ)စခန်းသစ် (ကျွန်းစု)
၂၂(တစမ)ကံမော် (ကျွန်းစု)
၂၃(တပ)ပုလော
၂၄(တခ)ပလောက် (ပုလော)
၂၅(တဗ)ပလ (ပုလော)
၂၆(တက)ကော့သောင်း
၂၇(တကခ)ခမောက်ကြီး (ကော့သောင်း)
၂၈(တဘ)ဘုတ်ပြင်း
၂၉(တဘပ)ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင် (ဘုတ်ပြင်း)
Copyright © Ministry of Education 2017